هاست سایت

پلن یک


 
65,000 ریال
ماهانه

200 مگابایت فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

4500تومان قیمت ماهانه

4500 تومان تمدید ماهانه

42000 تومان قیمت سالانه

پلن دو


 
105,000 ریال
ماهانه

500 مگابایت فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

8500تومان قیمت ماهانه

8500 تومان تمدید ماهانه

82000 تومان قیمت سالانه

پلن سه


 
200,000 ریال
ماهانه

1گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

10.000تومان قیمت ماهانه

10.000 تومان تمدید ماهانه

99.000 تومان قیمت سالانه

پلن چهار


 
420,000 ریال
ماهانه

3 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

22000تومان قیمت ماهانه

22000 تومان تمدید ماهانه

230.000 تومان قیمت سالانه

پلن پنج


 
750,000 ریال
ماهانه

6 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

55.000تومان قیمت ماهانه

55.000 تومان تمدید ماهانه

500.000 تومان قیمت سالانه

پلن شش


 
2,300,000 ریال
ماهانه

20 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

130.000تومان قیمت ماهانه

130.000 تومان تمدید ماهانه

1300.000 تومان قیمت سالانه